Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Data: wt., 20/09/2016 - 11:40 / Tagi: WSIIZ, WARSZAWA, STUDIA
 Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Logo

O UCZELNI
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia jest niepubliczną wyższą uczelnią zawodową utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późniejszymi zmianami). Akt założycielski uczelni został sporządzony dnia 24 września 2003 roku na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 roku. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia została wpisana do rejestru niepaństwowych wyższych uczelni zawodowych dnia 04 listopada 2003 roku pod numerem 142. Obecny numer rejestracyjny WSIiZ to 284. Od 1 października Uczelnia używa nazwy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Dotychczasowa nazwa to Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarzadzania.

Jesteśmy Uczelnią niepubliczną zorientowaną na potrzeby rynku. Naszą misją jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy. Tworzymy uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników. Oferujemy kształcenie na 3 prestiżowych kierunkach. Naszym studentom stwarzamy  materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz możliwość kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku, absolwentom dajemy przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy, potencjalnym pracodawcom zapewniamy wartościowych pracowników.

Obecnie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na 3 wydziałach uczelnia prowadzi kształcenie na kierunkach:

Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom współczesnego społeczeństwa, a także oczekiwaniom edukacyjnym mieszkańców regionu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie uruchomiła w roku 2010 kierunek kosmetologia. Celem jego uruchomienia jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry, wszechstronnie przygotowanej do podjęcia nowych specjalistycznych zadań stawianych przez zmieniający i dynamicznie rozwijający się rynek usług kosmetycznych województwa mazowieckiego.

Warto podkreślić, iż potrzeba kształcenia na kierunku kosmetologia została również potwierdzona w wygranym przez Wyższą Szkołę Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie projekcie pt. Rozwój i wzmocnienie potencjału WSIiZ w Warszawie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka – Poddziałania 4.4.1). Projekt główny nacisk kładzie na rozwój spójnego systemu różnorodnych form kształcenia i doskonalenia na kierunkach stwarzających perspektywy zatrudnienia i działalności z korzyścią dla gospodarki kraju
i regionu oraz całej społeczności. Kierunek kosmetologia realizuje założenia projektu, co potwierdza decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DWI-WKL-522-3140-41/JH/09 z dnia 14 października 2009 r.

Program studiów na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie pozwala na wykształcenie kosmetologa dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych. Absolwenci będą posiadali umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Koncepcja kształcenia, o charakterze interdyscyplinarnym, tj. łącząca wiedzę z zakresu nauk medycznych i chemicznych z praktyczną umiejętnością wykonywania szerokiego spektrum tradycyjnych i nowoczesnych zabiegów kosmetycznych, umożliwi absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych wymogów rynku pracy. Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, absolwent powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi.

Dzięki podjęciu studiów z zakresu kosmetologii studenci uzyskają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy m.in. w gabinetach kosmetycznych, w nowoczesnych centrach odnowy biologicznej, centrach SPA, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosemtyków pielegnacyjnych i kolorowych. Program studiów umożliwi im również założenie własnej działalnosci gospodarczej z zakresu prowadzenia salonu piękności i odnowy biologicznej, jak również poszukiwanie pracy w krajach Unii Europejskiej.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku chemia kosmetyczna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy chemicznej, technologicznej oraz podstawowej wiedzy farmaceutycznej będą konkurencyjną, a co ważne specjalistyczną i poszukiwaną kadrą inżynierską na europejskim rynku pracy.
Program kształcenia kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwenta wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz ich oddziaływania na człowieka i środowiska. Proces kształcenia na tym kierunku zapewnia absolwentowi zdobycie wiedzy o składzie, zastosowaniach, produkcji, badaniach i ocenie jakości specyficznej grupy produktów, do której należą kosmetyki. Studenci mają możliwość  poznania wszystkich aspektów współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji.

Posiadanie niniejszych kwalifikacji pozwala absolwentowi uczestniczyć w projektowaniu tych procesów, których podstawę stanowi ugruntowana wiedza  z nauk ścisłych w tym: prawa chemicznego, nazewnictwa chemicznego, związków chemicznych, mechanizmów reakcji związków organicznych i grup funkcyjnych, a dalej technologii i inżynierii chemicznej, modelowania i projektowania procesów technologicznych oraz materiałoznawstwa chemicznego.

KANDYDACI NA STUDIA MAGISTERSKIE
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku kosmetologia musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są przede wszystkim do absolwentów wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, absolwentów wyższych uczelni kosmetycznych, ale również kierunków medycznych, około medycznych oraz pokrewnych.

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW MAGISTERSKICH
Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Absolwent jako specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody będzie mógł prowadzić profilaktyk mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Będzie potrafił, po konsultacji z lekarzem dermatologiem, wydawać zalecenia dotyczące pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Na studiach magisterskich na kierunku Kosmetologia do wyboru są 4 specjalizacje:

Kosmetologia praktyczna
Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności kosmetologia praktyczna uzyskuje szczegółową i pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki kosmetologicznej i branży usług kosmetycznych. Posiada umiejętności przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych stosownie do potrzeb klienta tj. zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, ale także leczniczych. Jest w stanie rozpoczynać stany patologiczne skóry i dobrać odpowiednią gamę zabiegów kosmetologicznych. Absolwent w ramach wybranej specjalności nabywa szerokie umiejętności praktyczne w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry. Absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze beauty, ale przede wszystkim ma wszystkie narzędzia pozwalające nana samodzielne organizowanie, urządzenie, wyposażenie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

Podologia
Absolwent specjalności podologia uzyskuje wiedzę z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych, chorób naczyniowych stóp. Absolwent uzyskuje również wiedzę dotyczącą podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej. Absolwent studium będzie swobodnie poruszał się w obszarze usług podologicznych zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Będzie mógł podjąć pracę w gabinetach kosmetologiczno-podologicznych.

Technologia kosmetyków
Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności technologia kosmetyków uzyskuje wiedzę specjalistyczną dotyczącą technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, właściwego przetwarzania surowców w przemyśle kosmetycznym, a dalej produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Ma również wiedzę dotyczącą wymagań jakościowych i regulacji prawnych stosowanych w procesie wdrażaniem nowych produktów kosmetycznych na rynek. Zn metody analizy i kontroli jakości kosmetyków. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w firmach zajmujących się produkujących kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne. Specjalność technologia kosmetyków daje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnienie w laboratoriach kontroli jakości czy zarządzanie produkcją kosmetyków.

Kosmetologia bioestetyczna
Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności kosmetologia bioestyczna jest dodatkowo przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu z zakresu kosmetologii leczniczej. Efektywnie współpracuje z dermatologiem, chirurgiem oraz specjalistą z zakresu medycyny estetycznej w ramach działań mających na celu poprawę kondycji skóry zmienionej chorobowo. Absolwent dodatkowo jest przygotowany do organizacji pracy gabinetów kosmetologicznych oraz klinik SPA & Wellness.

Absolwent może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:

 • gabinety kosmetologiczne; kosmetologiczno-podologiczne;
 • studia wizażu;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • firmach zajmujących się produkujących kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne;
 • szkoły kosmetyczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

BAZA DYDAKTYCZNA
Nieruchomość, w jakiej mieści się siedziba Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, to budynek biurowo – szkoleniowy położony w Warszawie przy ul. Bitwy warszawskiej 1920 r. nr 18. Jest to budynek trójkondygnacyjny, przystosowany do prowadzenia działalności dydaktycznej (sale wykładowe, seminaryjne, laboratoria etc.). Budynek został wyposażony w stały dostęp do sieci Internet. Wykupione łącze to łącze światłowodowe, synchroniczne o gwarantowanej przepustowości 3Mbs. 

Położenie WSIiZ jest niezmiernie korzystne –  w pobliżu węzeł komunikacyjny przylegający do Dworca Zachodniego z licznymi, dogodnymi przesiadkami, od strony ulicy Szczęśliwickiej  (w odległości 100 metrów - w linii prostej) znajduje się przystanek autobusowy linii 136, 154, 167, 172, 186, 191, 208 oraz 414. Otoczenie budynku stwarza atmosferę i warunki przyjazne funkcjonowaniu uczelni (park). 

WSIiZ posiada własną Bibliotekę obecnie księgozbiór liczy ponad 5000 woluminów i jest stale uzupełniany. Oprócz książek z zakresu prawa polskiego i międzynarodowego, finansów, architektury oraz urbanistyki, zamawiane są książki zawarte w poszczególnych kartach przedmiotu (sylabusach), a także pozycje, o których informują nas nasi czytelnicy. Ostatnio zakupione książki, dotyczące w szczególności zagadnień kosmetologicznych, są już dostępne dla czytelników. 

Uczelnia dysponuje również specjalistycznymi salami dydaktycznymi wyposażonymi w nowoczesną aparaturę kosmetologiczną oraz niezbędne pomoce naukowe. Są to następujące pracownie, w których będą mogły odbywać się zajęcia praktyczne przewidziane w planie studiów kierunku kosmetologia:  

 1. pracownia kosmetologii stosowanej,
 2. pracownia receptury kosmetycznej,
 3. pracownia technologii kosmetyku,                       
 4. pracownia podologiczno – kosmetyczna,
 5. Pracownia estetyki i wizażu.                                                                                                                            
 6. Pracownia trychologiczna

Obowiązujące opłaty na kierunku kosmetologia

Obowiązujące opłaty na kierunku kosmetologia

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

KOSMETOLOGIA - STUDIA LICENCJACKIE

TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW

Zajęcia prowadzone są w systemach:

 • stacjonarnym: od poniedziałku do piątku, przez 3 lata
 • niestacjonarnym: soboty i niedziele (8 zjazdów w semestrze co dwa tygodnie), stąd jest to idealna forma studiów dla osób pracujących zawodowo, studia niestacjonarne trwają 3 lata

CZYM JEST KOSMETOLOGIA
Kosmetologia jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin dermatologii. To również jedna z najszerszych jej dziedzin. Szczególną uwagę kosmetologia poświęca leczeniu i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci.

CEL KSZTAŁCENIA
Podstawowym celem na kierunku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kosmetologów. Kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA KOSMETOLOGII
Absolwent studiów I stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych.
Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. Jest gotowy do  współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Ponadto nabędzie praktyczne umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

W związku z powyższym absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry;
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • posługiwania się językiem obcym (słownictwo ogólne oraz terminologia stosowana w naukach o zdrowiu) w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych;
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej;
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Absolwent może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:

 • gabinety kosmetyczne;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkoły kosmetyczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

Rekrutacja on-line: http://wsiiz.pl/rekrutacja/rekrutacja-online
Plik do pobrania: http://wsiiz.pl/dokumenty/rekrutacja/program_kosmetologia_i.pdf

Obowiązujące opłaty na kierunku kosmetologia

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty! Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE

Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystarczy złożyć wymagane dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • podanie z zakreśleniem kierunku studiów: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, zarządzanie, administracja, informatyka, kosmetologia.
 • cztery fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego.
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
 • wniosek o Elektroniczną Legitymację Studencką
 • dowód wpłaty za ELS (17 zł)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie skierowania wydawanego przez dział promocji i rekrutacji WSIiZ. Kandydaci zamieszkali poza Warszawą mogą otrzymać skierowanie drogą pocztową lub e-mailem. W tym celu należy wysłać na adres rekrutacja@wsiiz.pl swoje dane (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, kierunek studiów).

STUDIA PODYPLOMOWE NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

Studia podyplomowe trwają tylko dwa semestry i prowadzone są wyłącznie w systemie niestacjonarnym (zaocznym) – zjazdy w piątki po godzinie 17.00, soboty i/lub niedziele.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Programy studiów obejmują pełen zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, spełniają wszelkie standardy kształcenia określone przez organy nadzorujące. Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą i aktualną tematycznie ofertą studiów podyplomowych!

CHARAKTERYZACJA I STYLIZACJA
Studia podyplomowe na kierunku Charakteryzacja i stylizacja kierowane są do absolwentów, co najmniej studiów pierwszego stopnia w zakresie kierunków artystycznych, związanych z zagadnieniami kosmetycznymi lub psychologicznymi i społecznymi aspektami kreowania wizerunku klienta. Osoby związane zawodowo z charakteryzacją, wizażem i stylizacją będą mogły w czasie studiów nabyć specjalistyczną wiedzę opartą na dotychczasowych osiągnięciach, jak również i najnowszych trendach.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę instruktorów, których kwalifikacje poparte są wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Infrastruktura Uczelni oraz współpraca z topowymi markami kosmetycznymi potwierdzają profesjonalne podejście do kształcenia na oferowanym kierunku studiów. Do dyspozycji słuchaczy zostaną przekazane środki dydaktyczne mające na celu realizację wszystkich założeń programowych. http://wsiiz.pl/charakteryzacja-i-stylizacja

FIZJOTERAPIA W KOSMETOLOGII
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia skierowane są do obecnych i przyszłych menadżerów kierujących jednostkami ochrony zdrowia. Uczestnikami mogą być również pracownicy niskiego i średniego szczebla administracji w instytucjach skupiających się na promocji i ochronie zdrowia, dla których pogłębianie kompetencji jest szczególnie istotne w kategoriach rozwoju osobistego oraz zawodowego.

Nabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania służbą zdrowia pozwoli na popularyzowanie europejskich i światowych standardów promocji i ochrony zdrowia ludzkiego. Absolwenci studiów podyplomowych oprócz weryfikowania potrzeb zarządzanej instytucji umiejętnie odczytają potrzeby rynku, w rozumieniu konsumentów usług medycznych. Profesjonalne administrowanie jednostkami ochrony zdrowia w zgodzie z systemami zarządzania jakością przesądzą o sukcesie ekonomiczno–społecznym każdej instytucji dążącej do zachowania najwyższych standardów.
http://wsiiz.pl/fizjoterapia-w-kosmetologii

KOSMETOLOGIA STOSOWANA
Studia podyplomowe przeznaczone są jest dla osób zainteresowanych wykonywaniem zabiegów kosmetologicznych na potrzeby własne, czy też działalności gospodarczej. Bądź dla osób, które w przyszłości chciałyby podjąć zatrudnienie w zawodzie kosmetologa Studium kierowane jest nie tylko do absolwentów wydziałów chemicznych, farmaceutycznych, czy też absolwentów wyższych uczelni kosmetycznych, ale również do osób żywo zainteresowanych zastosowaniem kosmetologii w praktyce.
http://wsiiz.pl/kosmetologia-stosowana

KOSMETOLOGIA Z ELEMENTAMI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Studia dedykowane są dla kosmetologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz absolwentów posiadających podstawową wiedzę medyczną oraz podstawową wiedzę z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.
http://wsiiz.pl/kosmetologia-z-elementami-medycyny-estetycznej

MANAGER PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Manager produktów kosmetycznych będą pracownikami segmentu produktów i usług przemysłu kosmetycznego. Posiadanie wielopłaszczyznowego wykształcenia pozwoli im na podejmowanie inicjatyw zawodowych na różnych etapach budowania produktu kosmetycznego: produkcja, dystrybucja, usługi, działalność marketingowa. Oferta kształcenia skierowana jest do absolwentów studiów (licencjackich, magisterskich, inżynierskich) kierunków: inżynieria produkcji, zarządzanie, towaroznawstwo, kosmetologia, chemia i pokrewnych. Studia na kierunku Manager produktów kosmetycznych pozwolą na pogłębienie treści wykładanych na studiach I i II stopnia, a w szczególności dadzą możliwość ukierunkowania się przyszłych absolwentów na wąskie cele zawodowe.
http://wsiiz.pl/manager-produktow-kosmetycznych

SPA & WELLNESS
Studia mają na celu przekazaniem słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania ośrodkami wypoczynkowo – uzdrowiskowymi. Absolwenci nabędą praktyczne umiejętności związane z ofertą produktów i usług, które mogą być kierowane do klientów korzystających z pobytów w ośrodkach wypoczynkowo – uzdrowiskowych/ SPA & Wellness. Interdyscyplinarna wiedza z zakresu: pielęgnacji ciała i twarzy, odnowy biologicznej, promocji zdrowia, aktywności ruchowej oraz zdrowego żywienia jest niezbędna dla swobodnego poruszania się w podmiotach wypoczynkowo – uzdrowiskowych/ SPA & Wellness.
http://wsiiz.pl/spa-wellness

TECHNOLOGIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW
Słuchacze studium Technologia produkcji kosmetyków zapoznają się ze wszystkimi aspektami współczesnych technologii i produkcji wyrobów kosmetycznych. Do ich kompetencji należeć będzie efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami procesu produkcji. Ukończenie studium pozwoli absolwentowi  posługiwać się wiedzą z zakresu nauk farmakologicznych i technicznych, a przede wszystkim wykorzystać ją w procesie  technologicznym. Metody prowadzenia zajęć pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności kierowniczych i nadzorczych. Oferta kształcenia Wyższe Szkoły Infrastruktury i Zarządzania skierowana jest dla absolwentów studiów (licencjackich, magisterskich, inżynierskich) kierunków: inżynieria produkcji, zarządzanie, towaroznawstwo, kosmetologii i pokrewnych. Studia na kierunku Technologia produkcji kosmetyków pozwolą na pogłębienie treści wykładanych na studiach I i II stopnia, a w szczególności dadzą możliwość ukierunkowania się przyszłych absolwentów na cele zawodowe.
http://wsiiz.pl/technologia-produkcji-kosmetykow

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis), w przypadku kandydatów (studentów ostatniego semestru) należy dostarczyć podpisane oświadczenie,
 • uzupełnione online i wydrukowane podanie z zakreśleniem kierunku studiów
 • jedną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem)
 • kserokopia dowodu osobistego + dowód do wglądu,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466), 

Cennik

Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: BPH S.A. 741060 0076 0000 3200 0128 6466

Kliknij na obrazek żeby powiększyć
Nowe wnętrza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie - sala wykładowa
Nowe wnętrza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 Nowe wnętrza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 Nowe wnętrza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie