KOSMETOLOGIA

KOSMETOLOGIA

Data: pt., 14/01/2022 - 16:31 / Tagi: Joanna klonowska, WSIIZ, KOSMETOLOGIA

Oddaję do rąk czytelników pierwsze wydanie książki „Kosmetologia – podręcznik akademicki”. Jest to publikacja, która, mam nadzieję, odpowie na zapotrzebowanie publikacyjne holistycznie zajmujące się kosmetologią na polskim rynku wydawniczym oraz wypełni nadal istniejącą lukę w naukowym piśmiennictwie kosmetologicznym.

Korzenie kosmetologii, która wyrosła na gruncie kosmetyki, tkwią w naukach o zdrowiu, naukach medycznych i naukach o kulturze fizycznej. Współczesna kosmetologia wykorzystuje wiele treści wywodzących się z tych nauk. Korzysta także w coraz większym stopniu z dorobku nauk społecznych, takich jak psychologia zdrowia, socjologia zdrowia, pedagogika zdrowia. Nauki te wyjaśniają uwarunkowania wielu zjawisk oraz zachowań ludzi, związanych ze zdrowiem i urodą, dostarczają metod i technik realizacji edukacji zdrowotnej oraz komunikowania się z klientem kosmetologicznym. Ponadto praca kosmetologów wymaga od nich znajomości wielu treści z zakresu nauk ekonomicznych, w tym zarządzania i marketingu. 

W ostatnich latach nastąpiło szereg zmian w formułowaniu celów i koncepcji kosmetologii oraz w metodach realizacji opieki kosmetologicznej nad klientem. Podejmowane są działania na rzecz profesjonalizacji kosmetologii w Polsce, określenia kompetencji kosmetologów i zasad zapewnienia jej jakości. Współczesna kosmetologia posiada dzisiaj ukształtowany w pewnym stopniu własny zasób wiedzy, która w coraz większym stopniu opiera się na udokumentowanych badaniach naukowych, będących połączeniem teorii z praktyką. Wymaga ona jednak metodycznego podziału i standaryzacji oraz unormowania.

Publikacja ta jest pracą zbiorową, efektem pracy kilkunastu autorów. Zaprosiłam do jej napisania specjalistów w zakresie poszczególnych zagadnień wchodzących w skład szeroko pojętej kosmetologii z całej Polski. Osoby te, uczestnicząc w kształceniu kosmetologów i czując spoczywającą na nich odpowiedzialność za kompetencje biorących udział w opiece zdrowotnej kadr kosmetologicznych, wyrazili chęć wzięcia udziału w tym projekcie – za co jestem im niezmiernie wdzięczna. Udział ekspertów z wielu dziedzin nauki pokazuje także, że kosmetologia jest dziedziną multidyscyplinarną, niejednolitą, złożoną, i co ważne – wymagającą uporządkowania.
Mimo wieloletniej aktywności zawodowej, dydaktycznej i naukowej w obszarze kosmetologii w pracy nad książką towarzyszyły mi nieustanne wątpliwości, czy właściwie przedstawiam treści wywodzące się z innych dziedzin nauki. Myślę, że poczucie niedostatków kompetencji w obszarze kosmetologii towarzyszy wielu osobom zajmującym się kosmetologią i jest swoistą barierą w podejmowaniu działań na rzecz usystematyzowania wiedzy kosmetologicznej. Jednak dla mnie, zdanie sobie sprawy z tych niedostatków, otworzyło drogę do zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi i rozwiązań, a w konsekwencji zaowocowało powstaniem tej właśnie publikacji. Wielomiesięczna praca nad nią utwierdziła mnie w przekonaniu, jak trudnym i złożonym zagadnieniem jest kosmetologia, wiązała się także z wieloma dylematami, w jaki sposób przełożyć wiedzę z wielu dyscyplin nauki na działania kosmetologiczne. Dostrzegłam również, że podejście do kosmetologii w naszym kraju nie zawsze opiera się na rzetelnych podstawach naukowych – większość działań kosmetologicznych jest programowana i realizowana przez praktyków wykorzystujących wzorce pochodzące z ich własnych doświadczeń. Budzi także wiele kontrowersji i emocji.

Niniejszy podręcznik, choć prezentuje szereg aspektów kosmetologii, wielu nie uwzględnia. Nie jest to bowiem możliwe ze względu na ograniczoną objętość publikacji. 
Książka dedykowana jest studentom kierunków kosmetologicznych, ale także ich nauczycielom akademickim. Mam również nadzieję, że skorzystają z niej osoby, tworzące system opieki zdrowotnej w Polsce, zainteresowane tymi jego aspektami, które odwołują się do kreowania atrakcyjności fizycznej ludzkiego ciała.

Kończąc pracę nad podręcznikiem żywię nadzieję, że wzbudzi ona zainteresowanie czytelników, przyczyni się do rozwoju kosmetologii w Polsce, oraz zainicjuje dyskusję nad dalszymi kierunkami rozwoju tej dziedziny nauki w naszym kraju. W imieniu własnym i współautorów proszę o wyrozumiałość, a jednocześnie o krytyczne uwagi, które postaramy się wykorzystać w przyszłości, w następnych wydaniach książki. Raz jeszcze serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania: za ich zaangażowanie, wysiłek i życzliwość we współpracy. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Studentów, mojej macierzystej Uczelni – Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, w której rozpoczęłam swoją akademicką przygodę z kosmetologią, oraz Rodzinie, ponieważ praca nad książką odbywała się w trudnym dla mnie okresie i była możliwa dzięki jej wsparciu.
 

dr Joanna Klonowska