Regulamin konkursów

Ogólny regulamin konkursów

§1. Postanowienia ogólne.
1. Konkursy esemesowe (zwane dalej „Konkursami” lub „Konkursem”) są organizowane przez Portal KosmetykaProfesjonalna.pl (zwany dalej „Portalem”) należący do firmy BCS. Sp. z o.o. siedzibą w Katowicach, kod 40-730 przy ul. Panewnickiej 40 (zwaną dalej „Siedzibą”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundatorem nagród w Konkursach jest Portal (zwane dalej „Fundatorem”).
3. W Konkursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyłączeniem pracowników firmy BCS sp. z o.o, pracowników i współpracowników BCS sp. z o.o., a także tych osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursów, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki). Osoby biorące udział w konkursie zwane będą dalej „Uczestnikami”.

§2. Czas trwania Konkursu.
1. Konkursy organizowane i przeprowadzany są na Portalu w okresie od dnia 1 czerwca 2009 r. do odwołania (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

§3. Komisja Konkursowa.
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez firmę BCS sp. z o.o.. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§4. Nagrody.
1. Nagrodami w konkursie przedmioty wymienione na Portalu.
2. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w ciągu miesiąca.
3. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

§5. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
1. Konkurs przebiega w trzech etapach: a) zgłaszania chęci udziału w konkursie, b) eliminacji osób do finału, c) finału konkursu.
2. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w Konkursie poprzez wysłanie pod numer podany na Portalu wiadomości SMS (dalej „SMS”), w treści której wpisze podane na Portalu słowo kluczowe. Portal może dodatkowo zażądać podania odpowiedzi na zadane na Portalu pytanie. Odpowiedź na pytanie od słowa kluczowego powinno być oddzielone spacją. Zgłoszenie nie zawierające poprawnie wpisanego słowa kluczowego oraz ew. poprawnej odpowiedzi na pytanie jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.
3. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest na Portalu, a jego wielkość jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w Konkursie.
4. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru Wiadomości SMS, mierzony według zegara Portalu.
5. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w Konkursie.
6. Podczas eliminacji Komisja Konkursowa wybierze uczestników finału.
7. W etapie finałowym przedstawiciel Portalu zadzwoni jednego z finalistów, na numer tożsamy z tym, który uczestnik Konkursu podał w trakcie etapu eliminacyjnego. W przypadku, jeżeli wskazany numer telefonu będzie zajęty, Przedstawiciel Portalu, będzie próbował powtórnie dodzwonić się na wskazany numer, a w przypadku niemożności uzyskania połączenia zadzwoni do kolejnego Finalisty z listy.
8. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego, przedstawiciel Portalu zadaje Uczestnikowi pytanie konkursowe. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie jest warunkiem otrzymania Nagrody.
9. Portal powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody na Portalu. Po każdym finale, przedstawiciel Portalu zadzwoni do Zwycięzcy, poinformuje go o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz dokładnej daty urodzenia.

§6. Odbiór nagród.
1. Nagrody zostaną wysłane na wskazany przez finalistę konkursu adres.

§7. Postanowienia końcowe.
1. Portal zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Portalu, jak również uprawnia Portal do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest firma BCS.sp z o.o. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Radio dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych Nagród. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Portal informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu mogą zostać opublikowane na portalu. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazane Fundatorowi Nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do firmy BCS sp z o.o na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych oraz dostarczenie wiadomości SMS. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Portalu, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. W szczególności Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych, oraz skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
5. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
6. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w siedzibie BCS. Sp z o.o oraz na Portalu
8. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
9. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.