Zabroniona reklama i promocja usług w zakresie udostępniania solarium

Ustawa o ochronie zdrowia

16 lutego 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Nowe przepisy wprowadzają zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności: 1) w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; 2) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych; 3) w środkach usług informatycznych.

Reklamą w rozumieniu ustawy jest rozpowszechnianie informacji o usługach w zakresie udostępniania solarium lub symboli graficznych z nimi związanych, służące popularyzowaniu korzystania z solarium, z wyłączeniem informacji używanych dla celów handlowych pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi w zakresie udostępniania solarium oraz zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem solariami. Przez promocję rozumie się natomiast publiczne rozdawanie rekwizytów związanych z usługami w zakresie udostępniania solarium, oferowanie konsumentom tych usług po cenie niższej od normalnie stosowanej, organizowanie premiowanej sprzedaży usług w zakresie udostępniania solarium lub konkursów opartych na ich zakupie, a także inne formy publicznego zachęcania do korzystania z solarium, bez względu na formę dotarcia do adresata.

Zabronione będzie także udostępnianie solarium małoletnim, a więc osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium będzie uprawniona do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. W razie nieokazania dokumentu tożsamości, osoba udostępniająca solarium zobowiązana będzie odmówić świadczenia usługi.

Ponadto, podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany będzie umieścić w miejscu świadczenia swoich usług czytelne i widoczne informacje: 1) o treści: „Zakaz udostępnienia solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium“; 2) o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.

Warto przestrzegać powyższych przepisów, ponieważ za ich naruszenie może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 50 000 zł. Kontroli w zakresie udostępniania solarium będą dokonywać m.in. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organy te będą uprawnione do żądania okazania dokumentu potwierdzającego wiek osoby korzystającej z solarium, a w razie stwierdzenia naruszenia zakazów opisanych w niniejszym artykule, do nałożenia kary pieniężnej.


Adwokat Joanna Strubel-Kraus

Kliknij na obrazek żeby powiększyć